REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – Obavijest

 

Ured a pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
Email adresa: nir@untz.ba

 Na osnovu člana 76. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Tuzlanskog kantona“ broj: 8/08, 11/09, 12/09,  13/12, 16/13 i 7/14), člana 243. stav (3) Statuta Univerziteta u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst), na prijedlog Ureda za naučno-istraživački rad, Senat Univerziteta na sjednici održanoj 11.11.2015. godine, donio je Registar domaćih publikacija na Univerzitetu u Tuzli, relevantnih za izbor u naučno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja na Univerzitetu.


Registar se primjenjuje od 01.12.2015. godine na sve postupke izbora u naučno-nastavna/ umjetničko-nastavna zvanja pokrenute nakon stupanja na snagu Odluke o usvajanju Registra.REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA