EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

 

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet ima bogatu tradiciju naučno-istraživačkih aktivnosti koje imaju karakter primijenjenih razvojnih istraživanja usmjerenih na nove usluge za osobe sa onesposobljenjem u pravcu socijalnog /inkluzivnog modela u nacionalnom kontekstu tj. ostvarivanje osnovnih prava osoba kroz implementaciju državnih i međunarodnih dokumentata u konkretiziranju proklamirane želje za ravnopravnost bez diskriminacije.

Ekspertiza nastavnika i saradnika leži u oblastima:

Istraživanja društvenog položaja i razvoja novih usluga za:

 

– osobe sa intelektualnim teškoćama/mentalnom retardacijom

– osobe sa hroničnim bolestima i motoričkim poremećajima

– osobe sa oštećenjem vida

– osobe sa oštećenjem sluha

– osobe sa poremećajima glasa, jezika i govora

– osobe sa poremećajima u ponašanju
Navedene naučno-istraživačke aktivnosti se provode kroz realizaciju:

 

– Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom i magistarskom studiju

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od vladinih (ministarstva na nivou države, federacije i kantona) i nevladinih naučnih fondova ( WUS)

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od različitih organizacija i fondova kao što su: naučni fondovi evropske unije, zemalja evropske unije i SADRezultati naučno-istraživačkog rada su publikovani u referentni časopisima (Journal of Special Education and Rehabilitation, The Journal of International Social Research, US-China Education Review, Social reintegration, Journal of Special Education and Rehabilitation, Acta Medica Saliniana, Acta informatica medica, Health MED) i referentnim konferencijama i kongresima (2nd Congress fo Slovenian Logopedists with international participation, WCCES XIII World Congerss comparative education societies “Living together: Educatin and intercultural dialogue, Sarajevo,September 3-7,2007, III ICEVI Balkan Conferenc “Transition of special education and rehabilitation- new possibilities, B.H. Jonsen (Ed.). (2005) Socio-Emotional Growth and Development of Learning Strategies, Oslo Academic Press: Unipub forlag), te doktorskim ( 22 ) i magistarskim (42) disertacijijama.