FARMACEUTSKI FAKULTET

 

Naučno-nastavna i naučno-istraživačka djelatnost Farmaceutskog fakulteta se sprovodi u okviru naučnih oblasti za koje je Fakultet matičan (Bromatologija, Farmaceutska analitika, Biohemija, Farmaceutska hemija, Farmaceutska tehnologija, Farmakognozija i Klinička farmacija). Odvijaju se i fundamentalna i primjenjena istraživanja.

Nastavnici i saradnici Farmaceutskog fakulteta imaju značajne naučno-istraživačke aktivnosti i reference u sljedećim naučnim oblastima:– Proteinska biohemija

– Izolacija i karakterizacija proteina

– Ispitivanje strukture proteina

– Imunohemija

– Imunološke tehnike (ELISA, imunoelektroforeza, imunodifuzija, western blot, priprema poliklonskih antitijela)

– Biohemija enzima: cisteinskih proteaza, inhibitora cisteinskih proteaza

Biohemija tumora: malignih limfomi, rak dojke
Navedene naučno-istraživačke aktivnosti se provode kroz realizaciju:– Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom i magistarskom studiju

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od različitih organizacija i fondova kao što su: naučnh fondovi 
  evropske unije, zemalja evropske unije i SAD (naučno-istraživački projekti u okviru naučne i tehnološke
  saradnje između BiH i R Slovenije-Ministarstvo za znanost i tehnologiju Republike Slovenije)

 

Rezultati naučno-istraživačkog rada su objavljenih u referentnim časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka (CC, SCI) i ostalim bazama, na referentnim konferencijama i kongresima u zemlji i inozemstvu (ASCO Annual Meeting; UICC konferencija; The New York Academy of Sciences Conference, FEBS Meeting; Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation; International symposium on proteinase inhibitors and biological control, Brdo; Hrvatski Skup kemičara i kemijskih inženjera; Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation; Prvi kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem; Kongres medicinskih biohemičara BiH sa međunarodnim učešćem ), te doktorskim (5 ) i magistarskim (6) disertacijama.