FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

 

Fakultet elektrotehnike ima dugu i bogatu tradiciju naučno-istraživačkih aktivnosti koje se kreću od fundamentalnih do primijenjenih istraživanja.

Naučno-istraživačke aktivnosti nastavnika i saradnika leže u oblastima:

 

– istraživanja i razvoja fosilnih i obnovljivih izvora energije

– istraživanja i razvoja u oblasti distribucije i prenosa električne energije i razvoja novih alata koji se mogu koristiti
  u praktičnim analizama i projektovanju

– istraživanje u oblasti efikasnog korištenja energije

– istraživanje u oblasti upravljanja sigurnošću, pouzdanošću i stabilnosti elektroenergetskih sistema korištenjem
  različitih pristupa i algoritama

– istraživanja u oblasti tržišta električne energije

– istraživanja distribuiranih izvora energije i pametnih mreža na mjernim i upravljačkim uređajima sa dvosmjernom
  komunikacijom u proizvodnji, prenosu, distribuciji i potrošnji električne energije

– istraživanje u oblasti kvaliteta električne energije

– istraživanje u oblasti linearnih, nelinearnih i hibridnih sistema automatskog upravljanja

– istraživanje u oblasti modeliranja, identifikacije i simulacije kompleksnih dinamičkih sistema

– istraživanja u oblasti robotike kao što su arhitekture različitih upravljačkih sistema i senzorskih sistema

– istraživanja u oblasti optimalnog upravljanja sistemima i optimalne obrade signala

– istraživanja i razvoj elektroničkih upravljačkih jedinica (ECU) podsistema automobila

– istraživanja u oblasti obrade i analize digitalnih slika (robotska vizija, medicinske slike)

– istraživanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

– razvoj softverskih rješenja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

 

Navedene naučno-istraživačke aktivnosti se provode kroz realizaciju:


– Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom i magistarskom studiju

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od zainteresovanih privrednih subjekata (elektroindustrija,
  elektroprivreda, auto industrija, hemijska industrija, rudnici)

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od vladinih i nevladinih naučnih fondova (Ministarstva, SOROS,
  WUS, …)

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od naučnih fondova evropske unije, zemalja evropske unije i SAD
  (Evropska komisija, Vlade Njemačke, Švajcarske, Britanije, Norveske, SAD, …)
 
Rezultati naučno-istraživačkog rada su objavljeni u referentnim časopisima (CC, SCI indeksi) (IEEE Transactions, Elsevier, Springer, …), ostali časopisi (WSEAS Transactions, Energija, …), referentne konferencije i kongresi (IEEE, IFAC, IASTED, WSEAS, MIPRO, CIGRE, …), te doktorskim i magistarskim disertacijama.