MEDICINSKI FAKULTET

 

Medicinski fakultet ima višegodišnju bogatu tradiciju naučno-istraživačkog rada, praktično od njegovog samog osnivanja 1976. godine.

 

Naučno-istraživačke oblasti u kojima su nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta dostigli zavidan nivo su:

– Bazične medicinske nauke (fiziologija, anatomija, histologija, farmakologija, patofiziologija, patologija,
   mikrobiologija, molekularna medicina)

– Kliničke medicinske nauke (gastroenterologija, kardiologija, endokrinologija, nefrologija, neurologija,
   psihijatrija, ginekološka onkologija, oftalmologija, otorinolaringologija, pedijatrija, infektologija, dermatologija,
   fizijatrija, hirurgija, radiologija)

– Javno zdravstvo (medicina rada, porodična medicina, socijalna medicina, epidemiologija, higijena i zdravstvena
   ekologija)


Naučno-istraživački rad na Medicinskom fakultetu se provodi kroz realizaciju:

– Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom i magistarskom studiju

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od različitih organizacija i fondova kao što su: Ministarstvo
  obrazovanja nauke, kulture i sporta TK, Federalno ministrastvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo civilnih
  poslova BiH (naučno-istraživački projekti u okviru saradnje između R Slovenije i BiH), WUS, naučnih fondova
  Evropske unije i SAD-a.


Rezultati naučno-istraživačkog rada na Medicinskom fakultetu do sada su više desetina naučnih radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u CC, SCI bazama, i nekoliko stotina naučnih radova publiciranih u referentnim domaćim i inostranim časopisima koji su indeksirani u različitim međunarodnim bazama indeksacije, a nisu CC baza.
Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta svake godine učestvuju na velikom broju međunarodnih kongresa, simpozija i konferencija na kojima prezentiraju rezultate svojih istraživanja. Isto tako svake godine, Medicinski fakultet u saradnji sa glavnom naučno-nastavnom bazom UKC-om Tuzla organizuje nekoliko domaćih konferencija, kongresa i simpozija sa međunarodnim učešćem.
Na Medicinskom fakultetu je do danas odbranjeno 165 doktorskih disertacija i 363 magistarska rada.