MAŠINSKI FAKULTET

 

Mašinski fakultet ima bogatu tradiciju naučno istraživačkih aktivnosti, koje su prvo počele sa istraživanjima u oblasti mašinstva u rudarstvu, zatim energetike, da bi se proširile gotovo na cijelo područje mašinstva i srodnih grana.
Naučno istraživačke aktivnosti se kreću od fundamentalnih do primijenjenih istraživanja i obuhvataju istraživanja, projektovanja, ekspertize, konsultantske usluge, recenzije te laboratorijske analize.

 

Ekspertiza nastavnika i saradnika leži u oblastima:

 

– Istraživanje i razvoj u oblasti proizvodnih tehnologija;

– Istraživanje i razvoj u oblasti energetskih tehnologija;

– Istraživanje i razvoj u oblasti termofluidne tehnike;

– Istraživanje i razvoj u oblasti brze izrade prototipa;

– Istraživanje i razvoj u oblasti MIM tehnologija;

– Istraživanje i razvoj u oblasti transporta;

– Istraživanje i razvoj novih proizvoda;

– Istraživanje u oblasti eko inženjerstva;


Navedene naučno-istraživačke aktivnosti se provode kroz realizaciju:

– Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom i magistarskom studiju

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od zainteresovanih privrednih subjekata (mašinska i metalna industrija, auto industrija, elektroprivreda)

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od vladinih (razna ministarstva na nivou države, federacije i kantona) i nevladinih naučnih fondova ( WUS)

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih iz naučnih fondova evropske unije, zemalja evropske unije i SAD.


Rezultati naučno istraživačkog rada su objavljeni u referentnim časopisima u zemlji i inostranstvu, referentnim konferencijama i kongresima (TMT, DAAAM, RIM), te doktorskim (13) i magistarskim (31) disertacijama.