PRAVNI FAKULTET

 

Pravni fakultet osnovan je 2004. godine, odlukom Vlade TK, kao članica Univerziteta u Tuzli. Zbog osnivanja u skorijoj prošlosti, ovaj fakultet, u komparaciji sa drugim fakultetima iz okruženja, nama dugu i bogatu tradiciju naučno-istraživačke aktivnosti, ali se na polju tih aktivnosti stalno radi i kroz razne vidove daju kvalitetna rješenja i unapređenja. Putem naučno-istraživačke djelatnosti istražuju se aktuelni teorijski i praktični problemi iz područja građanskog, međunarodnog, državnog, krivičnog, historijskog prava, te ostalim srodnim disciplinama.

 

 

Istraživačke aktivnosti su usmjerene na:

 

 

– stalnu interakciju sa ustanovama koje se bave razvojem pravnog sistema i uključivanjem studenata i nastavnika u taj proces;

– ostvarivanje istraživačkih projekata s privredom i lokalnom zajednicom, u partnerstvu s organizacijama i/ili institucijama civilnog društva;

– praćenje objektivnih potreba društva, javnog i privatnog sektora, za novim sadržajima iz oblasti prava;

– podsticanje svih oblika saradnje i unapređivanja komunikacija, počev od timskog rada na početnim nivoima, do aktivnog, čak autorskog uključivanja studenata u razvojne projekte na studijama drugog ciklusa;

– pokretanje projekata i programa, finansiranih kroz međunarodne projekte, za potrebe pravosuđa i privrede;

– pružanje istraživačko razvojnih usluga, kroz realizaciju savjetodavnih usluga s privrednom i lokalnom zajednicom, o davanju stručnog mišljenja o primjeni odredaba za njih relevantnih propisa i o unapređenju njihove primjene;

– izradu analiza u vezi sa složenim pravnim poslovima, pravosuđem, diplomatsko-konuzlarnim službama, vanjskotrgovačkim i drugim organizacijama.

 

Navedene naučno-istraživačke aktivnosti se provode kroz realizaciju:

 

 

– Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom i magistarskom studiju

– Naučno-istraživačkih projekata u vezi sa lokalnim i regionalnim razvoj privrede, pravosudnim institucijama, javnom upravom, građanskim pravima i slobodama, zaštitom okoliša i drugim sadržajima

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od različitih institucija, organizacija i fondova kao što su: Federalno Ministarstvo obrazovanja, Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, naučni fondovi evropske unije, zemalja evropske unije i SAD

 

Rezultati naučno-istraživačkog rada su objavljeni u domaćim i stranim stručnim i naučnim publikacijama indeksiranim u međunarodnim bazama podataka (EBSCO, ECONLIT), referentnim konferencijama i kongresima, te magistarskim (12) radovima.