PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

U okviru Prirodno-matematičkog fakulteta postoji 5 odsjeka:

 

– Matematika

– Fizika

– Biologija

– Hemija

– Geografija

pa su oblasti naučno-istraživačkog rada vrlo raznovrsne.

 

U domenu svoga rada Odsjek matematike se bavi istraživanjima u oblastima:

 

– Nelinearna funkcionalna analiza

– Teorija operatora

 – Polugrupe i grupe linearnih operatora. Integrisane polugrupe operatora i primjena

– Numeričke metode za rješavanje običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina

– Teorija linearnih i nelinearnih rubnih problema

– Semilinearni i kvazilinearni singularno-perturbacioni problemi

– Diferentne jednačine i sistemi diferentnih jednačina

– Diskretni dinamički sistemi i modeliranje

– Teorija bifurkacija i teorija stabilnosti

– Rimanova i pseudo-Rimanova diferencijalna geometrija

– Primjena Rimanove i pseudo-Rimanove geometrije na teoriju gravitacije

 


U oblasti naučno-istraživačkog rada, Odsjek fizike se bavi sistematskim istraživanjem fizikalnih procesa i zakonitosti interesantnih za savremene tokove razvoja nauke i tehnike kao što su:

 

Istraživanja i razvoja interakcija elektromagnetnog zračenja sa supstancijom
i rendgeno-strukturna analiza.

– Istraživanja i razvoja novih materijala, njihova proizvodnja i primjena,

– Istraživanje polimernih materijala,

– Istraživanje amorfnih materijala

– Primjena fizikalnih teorijskih modela i korištenje kompjuterskih simulacija za
opisivanje čestičnih interakcija u višekanalnom formalizmu.

– Istraživački nuklearni reaktori, teorija i aplikacije soft kompjuting metoda,

– Inverzni problemi u identifikaciji nuklearnih materijala, dijagnostika neutronskih izvora,

– Pozitron anihilaciona spektroskopija,

– Gama spektrometrija, metode vizualizacije i njihova primjena u radijacionoj dijagnostici,

– Nuklearne metode u medicini.

– Primjena fizičkih zakona u ekologiji i održivom razvoju, pasivnom korištenju solarne energije i alternativnih izvora energije.

– Proučavanje zračenja prirodne radioaktivnosti na prostoru Bosne i Hercegovine

– Proučavanje pacijentne dozimetrije i njena primjena u medicinskoj dijagnostici.

– Optika bazirana na poluprovodnicima (Solid-state lighting), sa fokusom na eksperimentalno ispitivanje performansi HP LED u stresnim uslovima.

– Unapređivanje naučne i teorijske misli, kao i aplikativna proučavanja koja treba da pospješe ekonomski, privredni i društveni razvoj, korištenjem svih raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa odsjeka za optimizaciju i pomoć prilikom odvijanja tehničko-tehnoloških procesa u energetici, telekomunikacijama, rudarstvu, građevinarstvu, medicini, tehnologiji i ekologiji itd.

 


Naučno-istraživački rad Odsjeka biologije je na sljedećim oblastima:

 

– Molekularno genetska istraživanja alelogenskih frekvencija u populaciji Bosne i Hercegovine

– Istraživanje mutacija gena u populaciji i njihov uticaj na fenotip

– Molekularno genetska istraživanja MMR gena i tumor supresor gena

– STR genotipizacija, mikrovarijante i mutacije na STR lokusima u populaciji BiH

– Istraživanja polimorfizma mtDNK

– Genetska istraživanja humanih populacija

– Karakterizacija bakterijskih sojeva izolovanih iz hrane i vodenog okoliša

– Istraživanje genotipa i fenotipa mikrorganizama

– Istraživanje mikrorganizama od značaja za industriju

– Istraživanja u oblasti bioantropologije, populacione genetike i molekularne evolucije

– Analiza kvaliteta vodenih ekosistema na osnovu sastava fitobentosa i zoobentosa

– Analiza trofičkog sastava stajaćih voda na osnovu sastava fitoplanktonskih zajednica

– Mikrobiološka analiza vodenih ekosistema

– Primjena različitih tipova indeksa u procjeni kvaliteta vode

– Primjena indeksa za valorizaciju kvaliteta zemljišta na osnovu biljnog pokrova

– Procjena biodiverziteta biljnih vrsta različitih tipova ekosistema

– Determinacija tipova staništa

– Određivanje konzervacijskih potencijala različitih tipova staništa

– Fitocenološko istraživanje biljnih zajednica

– utvrđivanje kvaliteta vode na osnovu mikroskopske analize uzoraka vode.

– mikroskopska analiza vodenih ekosistema.

– mikroskopsko, makroskopsko, i HPTLC ispitivanje biljnih vrsta;

– utvrđivanje stepena zagađenosti određenog područja na osnovu rasprostranjenosti određenih vrsta lišaja;

– determinacija biljnih vrsta po ključu;

– Ekologija i zaštita životne sredine,

– Akvakultura,

– Biosistematika i morfologija životinja

– Biodiverzitet beskičmenjaka,

– Biodiverzitet kičmenjaka

– Parazitofauna,

– Ihtiologija

– Fiziologija životinja

– Histologija i embriologija životinja

– Istraživanje stanja biodiverziteta na području Sjeveroistočne Bosne sa posebnim osvrtom na faunu kičmenjaka i beskičmenjaka.

– Istraživanje genofonda, naročito organizama specifičnih za ovaj prostor Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na endemične, reliktne i ugrožene vrste u BiH.

– Identifikacija tipova konzervacijskog statusa i sukcesivnih staništa na području
Tuzlanskog kantona i šire.

– Biomonitoring vode po osnovu saprobioloških i bioloških pokazatelja.

 


Naučno-istraživački rad Odsjeka hemije zasniva se na slijedećim istraživanjima:

 

– Istraživanja antioksidacijskog kapaciteta i sadržaja ukupnih polifenola, L-askorbinske kiseline, mikrobiogenih elemenata, hidroksimetilfurfurala, redukujućih i neredukujućih šećera u medu kao prirodnom prehrambenom proizvodu

– Istraživanja antioksidacijskog kapaciteta i ukupnih polifenola u žitaricama

– Istraživanja sadržaja teških metala u riječnim vodama i u vodama za piće

– Bioraspoloživost mikroelemenata u ljekovitim biljkama i njihov antioksidacijski kapacitet

– Biomimetički, optički biosenzori za mikrobiološku detekciju degradacije proizvoda (lijekova i prehrambenih proizvoda)

– Uticaj kompleksa huminskih kiselina u tlu i lgnitskoj prašini na biodostupnost nikla i mikroelemenata

– Djelovanje i hemizam kompleksa huminskih kiselina u tlu, lignitskoj, prašini i biljnim sistemima

– Uticaj hemijskog sastava tla na sadržaj teških metala u tlu

– Djelovanje površinski aktivnih materija (surfaktanata) na rastvorljivost i morfološke karakteristike farmaceutski aktivnog spoja feksofenadin hidrohlorida

– Djelovanje površinski aktivnih materija (surfaktanata) na rastvorljivost i morfološke karakteristike farmaceutski aktivnog spoja karbamazepina

– Konverzija polimorfa sintetiziranog feksofenadin hidrohlorida

 – Dizajniranje dobivanja poželjne polimorfne forme 5-H-(b,f) azepin-5-karboksamida

– Spektrofotometrijska određivanja metalnih jona u micelarnim rastvorima tenzida

– Istraživanja u oblasti hemije okoline-monitoring polutanata, hemizam i interakcije polutanata sa okolinom

– Istraživanja u oblasti kontrole proizvoda (prehrambenih, farmaceutskih i hemijskih)

 

Odsjek geografije naučno-istraživački rad bazira u sljedećim oblastima:

 

– Istraživanje i proučavanje zaštite životne sredine, demografskih problema i urbanog razvoja naselja.

– kvantitativna i kvalitativna istraživanja geomorfoloških, hidroloških i klimatskih stanja u BiH.

– Demografska istraživanja U BiH

– Proizvodnje hrane, energije, sirovina i vode kao i mogućnosti razvoja tercijarnih djelatnosti.

– Terenska istraživanja postojećeg stanja u Bosni i Hercegovini.

– Proučavanje elementarnih nepogoda, fizičkogeografskih i antropogeografskih pojava i procesa na prostoru Bosne i Hercegovine.

– Unapređivanje naučne i teorijske misli, kao i aplikativna proučavanja koja treba da pospješe ekonomsko-geografski razvoj (optimalno korištenja pojedinih resursa, pitanja regionalnog planiranja i racionalni prostorni razmještaj privrednih djelatnosti, ekologija).

 


Navedene naučno-istraživačke aktivnosti se provode kroz realizaciju

 

– Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom i magistarskom studiju

– Naučno-istraživačkih projekata podržanih od različitih organizacija i fondova kao što su: Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta TK, Federalno ministrastvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo civilnih poslova BiH (naučno-istraživački projekti u okviru saradnje između R Slovenije i BiH), WUS, naučnih fondova Evropske unije i SAD-a.

 

Rezultati naučno-istraživačkog rada su objavljeni u referentnim časopisima (CC, SCI indeksi) i ostalim referentnim časopisima za određenu naučnu oblast. Radovi se mogu objaviti i u Zborniku radova Prirodno-matematičkog fakulteta. Od 2005. godine ovaj Zbornik izlazi u 5 svezaka: Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta svezak matematika; Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta svezak fizika; Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta svezak biologija; Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta svezak hemija i Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta svezak geografija. Svi radovi objavljeni u Zborniku su recenzirani.