Zakoni

 

 

Zakon o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 14, dana 25.07.2022. god.

 

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOM RADU
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 3, dana 26.02.2024. god.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU TK
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br.16, dana 08.09.2022. godine

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU TK
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 8, dana 11.05.2021. god.

ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 14, dana 09.10.2017. god. 

 

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o uslovima i postupku upisa lica u Registar istraživača, brisanju iz Registra, obimu, sadržaju i načinu vođenja Registra, te sadržaju obrazaca za podnošenje zahtjeva za upis i obrazaca za izvod iz Registra, broj: 10/1-02-028185-1/22 od 08.11.2022. godine
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama TK br. 20/22 str.2370, od 02.11.2022. god.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku upisa naučnoistraživačkih organizacija u Registar naučnoistraživačkih organizacija
Pravilnik je donesen 30.09.2022. god., Službene novine TK br. 18/22, od 02.11.2022. god. 

 

PRAVILNIK o uslovima i postupku upisa naučnoistraživačkih organizacija u Registar naučnoistraživačkih organizacija
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama TK broj 15, dana 19.10.2018. god.

 

 

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH br. 47, dana 27.06.2017. god.

 

PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU LICENCIRANJA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama TK br. 8, dana 08.06.2017. god.

 

PRAVILNIK O POSTUPKU LICENCIRANJA STUDIJSKIH PROGRAMA PRVOG, DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama TK br. 9, dana 11.05.2022. godine

 

PRAVILNIK O POSTUPKU AKREDITACIJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama TK br. 2, dana 24.02.2022. god.

 

PRAVILNIK O POSTUPKU AKREDITACIJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama TK br.  9, dana 12.08.2016. god.

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK broj 16, dana 09.09.2022. god.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK broj 11, dana 16.06.2022. god.

AUTENTIČNO TUMAČENJE Člana 68. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19, 9/20 i 17/21)
Autentično tumačenje je objavljeno u Službenim novinama TK broj 22,  Strana 2786, dana 28.12.2021. god.

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 21, dana 03.12.2021. god.

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAOBRAZBI ODRASLIH
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK broj 5, dana 31.03.2022. god.

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 9, dana 18.08.2015. god.

OKVIRNI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI

 

ZAKON O UNIVERZITETU U TUZLI
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 9/08, 8/10 i 7/11

 

ODLUKA o dopunama i izmjenama Spiska akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu, broј: 10/1-02-011047/23 od 10.05.2023. godine
Odluka je objavljena u Službenim novinama TK broj 8 str. 1053, dana 23.05.2023. god.

PRAVILNIK o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama TK br.: 14/17 i 11/18

 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u Tuzlanskom kantonu, broj: 10/1-34-020682/22 od 31.03.2023. godine
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama TK BR.7/23

 

ARHIVA

 

Povratak