Programi koje Ured realizuje

 

Na Univerzitetu u Tuzli realizuju se slijedeći programi:

Tempus program – Tempus fondacija u okviru EU osnovana je 1990 godine. Cilj programa je da promoviše razvoj visokog obrazovanja u Trećim zemljama kroz saradnju sa zamljema EU. Program je baziran na shvatanju da su institucije visokog obrazovanja od posebne važnosti u procesu socijalne i ekonomske tranzicije kao i kulturnog razvoja. Tempus program inicira razvoj novih kurseva kao i reformu postojećih, uvođenje novih nastavnih metoa u obrazovni proces, restruktuiranje edukacionih institucija, uvođenje novih tehnika u procesu upravljanja tj. u menadžmentu i akademskom planiranju. Takođe podržava institucije i pojedince uključenje u kreiranje i implmentaciju strategija razvoja visoko-obrazovnih institucija i dr.


Tempus program se realizuje kroz tri granta:
Joint Europena Project – struktuirani projekti koji se realizuju na dvije ili tri godine, gdje se grant dodijeljuje grupi univerziteta koji čeine konzorcium na projektu;
Structural and Complemntary Measures – podržava kratkoročne aktivnosti koje i realizuje se u trajanju od nekoliko sedmice do godinu dana;
Individual Mobility Grant – dodjeljuje se pojedinicima – asistentima, nastavnicima u svrhu finanasiranja odlaska u inostranstvo s ciljem upoznavanja sa novim saznanjima potrbnim u procesu reforme. Program se realizuje preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli.


World University Servis WUS kao neprofitna organizacija osnovana je u Grazu 1983 godine s ciljem promovisanj visokog obrazovanja u zemljama širom svijeta. Od 1994. godine WUS Austrija je između ostalog fokusirao svoj rad i u zemljama članicama bivše Jugoslavije te je stoga otovrio svoje kancelarije u Sarajevu, Beogradu, Banja Luka i Priština. Trenutno, WUS Austria finansira brojne projekte koji se realizuju na područje Jugoistočne Evrope u oblasti razvoja ljudskih resursa, razvoja akdemske infrastrukture te informativnih i savjetodavnih usluga. U sklopu ovih projekata, WUS Austrija saradjuje sa Evropskom Unijom, internacionalnim i nacionalnim organizacijama, edukacionim i akademskim institucijama.
Projekti koji se raealizuju u WUS Austria su CDP – Curriculum Development Program i Brain Gain Program.
Web stranica Ureda u Sarajevu: http://www.wus-austria.org/sarajevo.

DAAD Deutsche Akademische Austausch Dienst– Njemački odjeljenje za akademsku razmjenu je jedan od najvećih i najcjenjenih posredničkih organizacija u ovoj oblasti. DAAD podržava i promoviše sva područja koja su vezana za nauku, istraživanje, jezike, obrazovanje i dr. DAAD dodjeljuje grantove za studente, asistente i nastavnike koji žele da se dalje da se usavršavaju i obavljau istraživački rad na univerzitetima i institutima u Njemačkoj; promovira studiranje u Njemačkoj i Njemački jezik širom svijeta. Promoviše akademski i naučni razvoj u bzemljama razvoja Centralen i Istočne Evrope kao sredstvo za podršku u procesu ekonomskih i demokratskih reformi. http://www.daad.de