Novosti

UNTZ - LOGO

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od ak. 2024/25. godine i Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u ak. 2024/25. god.

UNIVERZITET U TUZLIUpravni odborBroj: 04-3850-1-5/24Tuzla, 10.07.2024.godine Na osnovu člana 51. tačka p) Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22) i člana 50. stav (1) tačka q) Statuta Univerziteta u Tuzli Read more

KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2024/25. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Semira Karijašević, bachelor- inžinjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 10.07.2024. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet   OBJAVLJUJE   Semira Karijašević, bachelor- inžinjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edina Ibrić, bachelor, ing. hemijskog inženjerstva i tehnologije

 UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 10.07.2024. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet   OBJAVLJUJE   Edina Ibrić, bachelor, ing. hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirzet Kazić, bach.-inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET   O B J A V L J U J E   Mirzet Kazić, bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Dimenzioniranje kolovozne konstrukcije u zavisnosti od nosivosti posteljice na primjeru rekonstrukcije dijela saobraćajnice Read more

MONTK

Objavljeni Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

  Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je Rezultate Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Rezultate možete preuzeti u nastavku Rang lista Lista Read more

Erasmus + stipendija za akademsko osoblje na Alanya Alaaddin Keykubat Univerzitetu, Turska

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Tuzla, 05.07.2024.godine   Obavještavamo vas da je Alanya Alaaddin Keykubat Univerzitetu, Turska objavio Konkurs za dodjelu dvije stipendije akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2023/2024.godinu. Poziv Read more

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2024/25. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more