OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Ljilja Šikman

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 27.08.2021. godine


O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Ljilja Šikman, dana 29.09.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Modelovanje Sistema za upravljanje sigurnošću informacija u okviru visokog obrazovanja“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Novica Nosović, redovni profesor za naučnu oblast ”Računarstvo i
    informatika”, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
  2. Dr. sci. Nermin Sarajlić, redovni profesor za užu naučnu oblast ”Računarstvo i
    informatika”, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Emir Skejić, vanredni profesor za užu naučnu oblast ”Računarstvo i
    informatika” Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 12 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.