OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Vedran Lakić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

 

Kandidat Vedran Lakić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom “Uticaj emocijalne inteligencije menadžera na efektivnost timova”, dana 24.04.2023. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3.  Dr. sci. Samira Dedić, vanredni profesor/član uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA


U ovom magistarskom radu analiziran je utjecaj emocionalne inteligencije menadžera na efektivnosti timova kojima menadžeri upravljaju. Kroz teorijsko i empirijsko istraživanje sagledane su najprije osnovne karakteristike emocionalne inteligencije i njenih dimenzija odnosno modela, te načina na koji se ona može mjeriti, da bi se nakon toga analizirali modeli i stilovi liderstva u upravljanju timovima, a nakon toga i karakteristike i modeli timske efektivnosti. Primarno istraživanje provedeno je na 60 menadžera sa područja Bosne i Hercegovine iz javnog, privatnog, nevladinog i međunarodnog sektora. Istraživanje je provedeno na osnovu anketnog upitnika, a obrada podataka je vršena pomoću statističkog programskog paketa za društvene nauke SPSS, verzija 21.0.

Istraživanje je pokazalo da razvijenost emocionalne inteligencije menadžera značajno utiče na efektivnost timova kojima oni upravljaju, a posebno su se uzele u obzir četiri dimenzije timske efektivnosti: kvalitet komunikacije i saradnje u timu, kvaliteta saradnje tima sa ostalim timovima u organizaciji, rješavanje problema u timu i motivacija i posvećenost radu članova tima, te provjerilo koliko emocionalna inteligencija menadžera utiče na ove dimenzije. Dokazano je da emocionalna inteligencija menadžera značajno utiče na sve četiri nabrojane dimenzije efektivnosti timova, a koje su predstavljale i pomoćne hipoteze u ovome istraživanju.

Iako je emocionalna inteligencija trenutno nedovoljno zastupljena kao tema i praksa u poslovnom svijetu, u narednom periodu bi mogla biti značajnije zastupljena, obzirom da se uočava sve veća potreba ljudske i poslovne prilagodbe na društvene promjene koje se dešavaju u cijelome svijetu. Ovaj i slični radovi mogu pomoći menadžerima, ali i onima koji upošljavaju menadžere, da se dužna pažnja posveti emocionalnoj inteligeciji, naročito zbog spoznaje da se ona, kroz vrijeme, može dodatno razvijati.

Ključne riječi: emocionalna inteligencija, efektivnost timova, menadžer.