OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Damir Ćilimković, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 13.01.2023. godine


O B J A V LJ U J E

 

da će Damir Ćilimković, MA, dana 27.02.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Interakcija brend menadžmenta i ponašanje potrošača kao determinanta tržišne uspješnosti preduzeća u prehrambenoj industriji“ , pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Mustafa Sinanagić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Marketing“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Beriz Čivić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Marketing“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Ermina Mustafić, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Marketing“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.