OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amra Nuhanović, diplomirani pravnik


UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br.7. u Tuzli


O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Amra Nuhanović, diplomirani pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Komparativna analiza naziva ulica u BiH” dana 06.09.2021. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Edin Mutapčić, redovni profesor – predsjednik
    (u.n.o. “Komparativna pravna historija i komparativno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli)
  2. Dr.sci. Ervina Halilović, docent – mentor i član
    (u.n.o. “Komparativna pravna historija i komparativno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli)
  3. Dr. sci. Amir Karić, vanredni profesor – član
    (u.n.o. “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenuje se dr. sci. Amra Mahmutagić, vanredni profesor, (predmeti: Rimsko pravo I i II, Komparativna pravna historija, Državnopravni razvitak BiH, Moderne pravne kodifikacije, Bosansko komparativno pravo, na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić u Mostaru, ekv. u.n.o. “Komparativna pravna historija i komparativno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

NAPOMENA:

Novi termin odbrane: 06.09.2021. godine u 14,00 sati

Odbrana završnog magistarskog rada kandidatkinje Amre Nuhanović, dipl. pravnik pod naslovom: “Komparativna analiza naziva ulica u BiH”, zakazana za 24.08.2021. godine u 13,00 sati na Pravnom fakultetu, otkazuje se zbog opravdane nemogućnosti pojedinih članova Komisije da prisustvuju odbrani, a sve shodno Odluci broj: 05/3 –14 – 296-1/21 od 23.08.2021. godine.

 

REZIME RADA

U radu, kandidatkinja analizira provedene izmjena naziva ulica u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, sa aspekta odnosa vladajućih političkih struktura i njihove želje za preoblikovanjem istorije i kulture, društvenih i drugih vrijednosti Bosanaca i Hercegovaca tokom dužeg vremenskog perioda. Analizirane su izmjene naziva ulica u sedam gradova u Bosni i Hercegovini, pri čemu su gradovi birani tako da predstavljaju odraz većinske zastupljenosti pojedinih etničkih grupa, kako bi se što jasnije pokazala apsurdnost stanja u pogledu naziva ulica, što se odražava i na sveukupnu suituaciju u Bosni i Hercegovini.
Ulice se proučavaju kao elementi koji se u procesu formiranja kolektivnog identiteta pretvaraju, iz svakodnevnih sredstava međusobne komunikacije i interakcije, u simboličke konstrukte političkih elita, kojima se pokušava manipulirati i usmjeravati kolektivno poimanje istorije, kolektivno sjećanje i identitet svakog od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, ne samo u poslednje vrijeme, nego čak i od njenog postanka. Na taj način, samo preko naziva ulica u analiziranim gradovima, postaje jasno da u Bosni i Hercegovini i danas postoje tri podijeljene istorije, pri čemu svaki od konstitutivnih naroda njeguje svoju, slabo poštujući istoriju i kulturološki razvoj preostala dva konstituenta.
Mali broj ulica u gradovima širom Bosne i Hercegovine svoj naziv duguje lokalnim toponimima, što je čest slučaj u razvijenim civilizacijama, gdje je zastupljenost naziva ulica dobivenih po ličnim imenima zaslužnih građana procentualno mnogo manja. Također, da se primijetiti i da je zastupljenost ženskih imena u nazivima ulica u Bosni i Hercegovini jako mala, praktično zanemariva, a da se izraziti u dijelovima procenta.
Trenutni nazivi ulica u analiziranim gradovima ukazuju na trend ”prećutnog dogovora” vladajućih nacionalnih opcija, po kome je dokazivanje ”svog”, a nipodaštavanje ”tuđeg” identiteta u Bosni i Hercegovini postalo normalno, sa slabim izgledima da se nešto promijeni u dogledenoj budućnosti.
Magistarski rad prema sadržaju i strukturi obuhvata 99 stranice A4 formata, od čega se 95 stranica odnosi na glavni tekst, a preostale na popis korištene literature. Prilikom njegove izrade korišten je prored 1.5, sa standardnim „fontom” i veličinom slova. U toku istraživanja korišteno je 88 bibliografskih jedinica (normativni akti, knjige i priručnici, članci, studije, te internet izvori). Magistarski rad sadrži sve propisane metodološke cjeline: sadržaj, sažetak, uvod, metodologiju, razradu teme, zaključna razmatranja i popis korištene literature.

Ključni pojmovi: ulica, etnička struktura, komparativna anliza, stari naziv, novi naziv