OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edin Avdić, BA


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kandidat Edin Avdić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj internih kontrola na revizijski rizik kod proizvodnih preduzeća u Bosni i Hercegovini“, dana 26.04.2024. godine u 14,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Selma Novalija Islambegović, redovni profesor – predsjednik
  (uža naučna oblast “Računovodstvo“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr. sci. Senada Kurtanović, redovni profesor – mentor i član
  (uža naučna oblast „Računovodstvo“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću – ekv. uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr.sci. Amra Gadžo, vanredni profesor – član
  (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 • Dr.sci. Jasmina Okičić Džindo, redovni profesor – zamjenski član
  (uža naučna oblast “Kvantitativna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

 

U svakodnovnim računovodstvenim i revizorskim aktivnostima često se nailazi na razne izazove na koje je potrebno adekvatno odgovoriti. Veza između interne kontrole i računovodstva i revizije je izuzetno važna za razumijevanje implikacija koje se odražavaju na finansijske izvještaje. U ovom radu fokus je na preduzećima koja se bave proizvodnjom, odnosno na njihovim internim kontrolama, te riziku od pogrešnog finansijskog izvještavanja (revizijskom riziku) koje revizori procjenjuju tokom obavljanja revizije. Cilj magistarskog rada je ukazati na međusobnu povezanost ovih varijabli i verifikovati njihovu važnost za preduzeća koja se bave proizvodnjom u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć anketnih upitnika, te statističkom obradom rezultata pomoću korelacijske i analize varijanse obrađene su centralna hipoteza i tri pomoćne hipoteze. Ovo istraživanje pruža korisne uvide za revizorska društva, proizvodna preduzeća i regulatorna tijela u Bosni i Hercegovini, te doprinosi globalnom razumijevanju veza između internih kontrola, revizijskog rizika i digitalizacije u savremenom poslovnom okruženju.

Ključne riječi: Interna kontrola, revizijski rizik, revizija, finansijsko izvještavanje.