OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edin Avdić, bach.ing.mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

Edin Avdić, bach.ing.mašinstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Povećanje efikasnosti i produktivnosti proizvodne linije za proizvodnju niskonaponske razvodne opreme”, dana 08.12.2023. godine sa početkom u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1.  Dr.sci. Alan Topčić, redovni profesor, predsjednik,
  uža naučna oblast “Industrijski inžinjering i upravljanje proizvodnjom”
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;
 2. Dr.sci. Slađan Lovrić, vanredni profesor, mentor,
  uža naučna oblast “Industrijski inžinjering i upravljanje proizvodnjom”
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;
 3. Dr.sci. Edin Cerjaković, vanredni profesor, član,
  uža naučna oblast “Industrijski inžinjering i upravljanje proizvodnjom”
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 08,00 do 16,00 h.

 

REZIME RADA


Cilj svake organizacije je da posluje pozitivno i da bude u mogućnosti da brzo odgovori različitim zahtjevima tržišta što znači da organizacija prvenstveno mora imati konkurentan proizvod. Da bi proizvod bio konkurentan on mora imati nižu cijenu od konkurencije uz zadovoljavanje zahtijevanog kvaliteta. Zbog toga svaka organizacija preko mjera konstantnog unapređenja (CI) teži unaprijediti svoje poslovanje i povećati efikasnost i produktivnost.
U ovom Magistarskom radu prikazan je primjer dizajna, proizvodnje i montaže konkretnog proizvoda na liniji za proizvodnju niskonaponske razvodne opreme, prikazano je kućište transformatora sa niskonaponskom i srednjenaponskom stranom. Posmatran je čisto mašinski dio pomenutih procesa koji je sličan i za niskonaponsku i srednjenaponsku opremu, međutim prikazane metodologije su primjenjive i na elektro dio, posebno u dijelu montaže električnih komponenti kao i na slične proizvode u domenu niskonaponske razvodne opreme.
Praćenjem rada procesa došlo se do određenih zaključaka i preporuka za poboljšanje u svakom segmentu individualno. Korištenjem DFA i DFM metoda date su preporuke kod dizajna tako da bi se kasnije kod proizvodnje i montaže smanjio broj operacija i tako direktno uticalo na efikasnost i produktivnost. Uz pomoć naprednih 3D i 2D alata izrađen je realan model postrojenja kao i preporuke za njegovo poboljšanje. Kroz pomenutu vizualizaciju uočena su dodatna poboljšanja koja bi mogla biti implementirana i date preporuke za dodatno grupisanje procesa i međusobno približavanje proizvodnih tehnologičnih grupa u cilju smanjenja nepotrebnog transporta materijala. Kao dodatna metoda koja je prikazana u radu, a koja omogućava analizu procesa je softverska simulacija procesa gdje se podaci koji su prikupljeni i koji opisuju stanje sistema definiraju kao takvi u modelu i onda se vrše simulacije i upoređivanja stanja prema trenutnom modelu, to omogućava vršenje izmjena i provjeravanje izlaza iz procesa.