OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirela Ajanović, bachelor prava

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br.7. u Tuzli


O B J A V L J U J E

 

Kandidatkinja Mirela Ajanović, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Sistem sankcija u maloljetničkom krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini” dana 26.08.2021. godine sa početkom u 16,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sci. Dževad Mahmutović, vanredni profesor na u.n.o. Krivično pravna, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli – predsjednik,
  2. Dr sci. Vedad Gurda, vanredni profesor na u.n.o Krivično pravna, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli – član i mentor,
  3. Dr sci. Anita Petrović, vanredni profesor na u.n.o Građansko pravna, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli


Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenuje se dr sc. Nezir Pivić, vanredni profesor, Katedra za krivično pravo, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.


Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

Prateći savremene međunarodne pravne standarde u oblasti maloljetničkog pravosuđa početkom prethodne decenije u Bosni i Hercegovini su na nivou entiteta i Brčko Distrikta doneseni posebni (lex specialis) zakoni, pod nazivom Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kojima je po prvi put u našem zakonodavstvu krivičnopravni status maloljetnika izdvojen iz općeg krivičnog prava i reguliran zasebnim legislativnim aktom. Ovo novo maloljetničko zakonodavstvo objedinilo je na jednom mjestu odredbe materijalnog, procesnog i osnovne odredbe izvršnog krivičnog prava za maloljetnike i donijelo niz izmjena i novina u odnosu na ranije propise. Do značajnih izmjena i novina došlo je i u sankcijama koje se izriču ovoj kategoriji učinitelja krivičnih djela, koje su, između ostalog, bile predmetom analize u okviru ovog rada. Na nivou Bosne i Hercegovine nije donesen zaseban zakon o maloljetnicima niti je izvršeno usklađivanje sa novim maloljetničkim zakonodavstvom. U vezi sa tim, rad je obuhvatio analizu postojećeg normativnog okvira kojim su obuhvaćene maloljetničke sankcije kao tradicionalni instrumenati krivično-pravnog reagovanja prema maloljetnim učiniteljima krivičnih djela. Istraživanje je bilo usmjereno u pravcu ispitivanja teorijskog te normativno-pravnog uređenja postojećeg sistema maloljetničkih krivičnih sankcija u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, analize njegove usklađenosti sa najvažnijim međunarodnim dokumentima i standardima koji u fokusu imaju maloljetnike u sukobu sa zakonom, kao i istraživanja korištenja zakonskih potencijala i obima primjene pojedinih vrsta maloljetničkih sankcija u praksi od strane entitetskih sudova. Paralelno s tim dat je i komparativni pregled te izvršena analiza zakonskog uređenja sistema maloljetničkih krivičnih sankcija koje egzistiraju u odabranim uporednim zakonodavstvima, a koja analiza je poslužila za ocjenu postojećeg sistema maloljetničkih sankcija u Bosni i Hercegovini i za davanje određenih prijedloga koje bi bilo dobro implementirati u domaće maloljetničko krivično zakonodavstvo, po uzoru na napredna uporedno-pravna rješenja. Istraživanjem je utvrđeno da je sistem maloljetničkih krivičnih sankcija koje egzistiraju u novom maloljetničkom krivičnom zakonodavstvu u značajnom obimu usklađen sa međunarodnim dokumentima i pravnim standardima u ovoj oblasti. Također je utvrđeno da domaći sudovi u praksi maloljetnim učiniteljima izuzetno rijetko izriču kaznu maloljetničkog zatvora, te da dominantni oblik sudske reakcije na prestupništvo maloljetnika predstavljaju odgojne mjere, i to one vaninstitucionalnog tipa, te je konstatirano da je takva sudska politika sankcioniranja u skladu sa međunarodnim standardima i dobrim praksama. Međutim, istraživanjem su detektovani i određeni problemi vezani za proces izvršenja predmetnih sankcija.Prilikom analize odredaba pozitivno-pravnih propisa, između ostalog, detektovane su neusklađenosti pojedinih odredaba zakona koji su bili predmet analize i dati prijedlozi de lege ferenda u cilju ujednačavanja položaja maloljetnika u sukobu sa zakonom.
Ključne riječi: sistem maloljetničkih sankcija, zakoni o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, neusklađenost propisa