OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Osman Hasanović, dipl.pravnik

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Osman Hasanović, dipl. pravnik, javno će braniti magistarski rad pod naslovom “Pravni i socijalni aspekti zaštite djece migranata u pokretu, sa pratnjom ili bez nje, u Bosni i Hercegovini”, dana 20.05.2024. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Zlatan Begić, vanredni profesor – predsjednik, (Uža naučna oblast “Državno i međunarodno javno pravo”, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr. sci. Izudin Hasanović, redovni profesor – mentor i član, (Uža naučna oblast “Državno i međunarodno javno pravo”, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr. sci. Mahir Muharemović, docent – član, (Uža naučna oblast “Državno i međunarodno javno pravo”, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).
  • Dr. sci. Dženeta Omerdić, redovni profesor – zamjenski član (Uža naučna oblast “ Državno i međunarodno javno pravo ” Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

Rezime

Posljednjih godina mnoge zemlje jugoistočne Evrope zahvatila je migrantska kriza i sve zemlje su se na različite načine borile protiv ovog problema pokazajući na taj način da su važne u suzbijanju masovnijeg priliva migranata u unutrašnjost Evrope. Niti Bosna i Hercegovina nije bila pošteđena migrantske krize iako ona nije u prioritetima navedene populacije. Sve naprijed navedeno Bosnu i Hercegovinu odnosno njene institucije stavlja na ispit kako se na najbolji način organizovati odnosno nositi s ovim problemom, kako omogućiti smještaj i zbrinjavanje za toliki broj i brzi priliv migranata , zatim kako obezbijediti jezičku komunikaciju imajući na umu različite jezike kojim govore, kako ih uključiti u zdravstvene i obrazovne okvire kao i omogućiti im najbolji nivo socijalne zaštite. Dakle istraživanje na zadatu temu predstavlja profesionalni izazov kako ispuniti obaveze prema djeci, spriječiti i otkloniti sigurnosne izazove i prijetnje, obezbijediti odgovarajuću zaštitu djece migranata sa ili bez pratnje, ispoštovati međunarodne standarde u ovoj oblasti, zatim raditi na popravljanju zaštite te djece. U radu se takođe ukazuje na slabo organizovano i harmonično institucionalno djelovanje što dovodi do ne adekvatnog zbrinjavanja i zaštite djece migranata a dodajući tome i uvijek nedostatak materijalnih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta u socijalnim, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama pitanje je kako će se postići odgovarajući nivo zaštite i pravilan razvoj takve djece dakle najbolji interes djeteta. Ključne riječi: migrantska kriza, djeca sa pratnjom ili bez nje, djeca migranata, zaštita i najbolji interes djece.