OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Nerman Ljevo, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 29.04.2022. godine

 

O B J A V LJ U J E

 

da će Nerman Ljevo, MA, dana 13.06.2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj bazičnog tipa organizacije na izbor strategije ulaska bosanskohercegovačkih preduzeća na strano tržište“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Sabina Đonlagić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Aziz Šunje, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Menadžment i organizacija“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član,
  3. Dr. sci. Adisa Delić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Menadžment i upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u u 11 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.