OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lejla Karić, BA prava

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Lejla Karić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Uticaj presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava na proces stvaranja i ostvarivanja prava u Bosni i Hercegovini”, dana 13.12.2023. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Zlatan Begić, vanredni profesor – predsjednik
    (uža naučna oblast “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr. sci. Dženeta Omerdić, redovni profesor – mentor i član
    (uža naučna oblast “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr. sci. Amir Karić, redovni profesor – član
    (uža naučna oblast “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli).


Dr. sci. Ervina Ibrahimović, docent – zamjenski član
(uža naučna oblast “Komparativna pravna historija i komparativno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli)

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Ratifikacijom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) 12. jula 2002. godine, Bosna i Hercegovina je priznala nadležnost Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) da odlučuje o zahtjevima koji se budu podnosili protiv Bosne i Hercegovine i preuzela je obavezu povinovanja presudama u kojima se utvrdi da je prekršila konvencijska prava. Kada Evropski sud utvrdi, da je država povrijedila konvencijsko pravo podnositelja zahtjeva, za tu državu nastaje obaveza izvršenja presude. Zavisno od okolnosti konkretnog slučaja, presude se izvršavaju isplatom pravične zadovoljštine, pojedinačnim i/ili općim mjerama. Te su mjere usmjerene na zaustavljanje povrede ako ona još traje, njezino ispravljanje, te sprečavanje njezina ponavljanja. Presuda koja je uspješno implementirana u nacionalni pravni poredak odgovorne države, od uticaja je za proces stvaranja i ostvarivanja ljudskih prava u onim segmentima u kojima je adekvatna zaštita ljudskih prava ranije izostala. Zaključno sa 2021. godinom, Evropski sud za ljudska prava je u predmetima protiv Bosne i Hercegovine donio ukupno 105 presuda. U 93,33% donesenih presuda, utvrđeno je jedno ili više kršenje ljudskih prava. Te su presude za Bosnu i Hercegovinu proizvele niz pozitivnih obaveza normativnog karaktera i promjena u praksi. Nespremnost vlasti da blagovremeno i adekvatno odgovori svim zahtjevima Evropskog suda, dovela je do zabrinutosti za ugroženost ljudskih prava u oblastima prava na pravično suđenje iz člana 6. Konvencije, zaštite imovine iz člana 1. Protokola 1 uz Konvenciju, kao i prava na slobodne izbore iz člana 3. Protokola 1 u vezi sa zabranom diskriminacije iz člana 14. i općom zabranom diskiriminacije iz člana 1. Protokola 12. U radu se razmatra stepen ugroženosti prava Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i pratećih protokola, te uticaj presuda i odluka Evropskog suda na proces stvaranja i ostvarivanja prava u bosanskohercegovačkom pravnom poretku.
Ključne riječi: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropski sud za zaštitu ljudskih prava, pravo na pravično suđenje, zaštita imovine, pravo na slobodne izbore, zabrana diskirminacije, opća zabrana diskriminacije, izvršenje presuda.