OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirna Markulić, bachelor logopedije i surdoaudiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 25.08.2022. godine

 

O B A V I J E S T

 

Mirna Markulić, bachelor logopedije i surdoaudiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Tretman disfagija kod pacijenata nakon moždanog udara”,  dana 09.09.2022. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Mirela Duranović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Leila Begić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, vanredni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Dženana Radžo Alibegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim
radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Disfagija je stručan termin koji se odnosi na poremećaj gutanja te je jedan od vodećih uzroka smrti i morbiditeta starijih osoba i osoba s neurološkim poremećajima kao što je moždani udar. Tretmani disfagije obuhvaćaju bihevioralne, postularne i kompenzatorne strategije liječenja. Ciljevi ovog rada bili su dati pregled literature o promjenama teksture hrane, zgušnjavanju tečnosti, poboljšanoj oralnoj higijeni, primjeni motorno-bihevioralnih, posturalnih i kompenzatornih mehanizama kod pacijenata nakon moždanog udara i utvrditi poboljšavaju li funkciju gutanja. Promjene teksture hrane provode se usitnjavanjem, rezanjem i pasiranjem hrane, a zgušnjavanje tečnosti najčešće se provodi zgušnjivačima na bazi ksantan/guar gume. Oralna njega je važna jer je ona prevencija od nastanka dentalnih bolesti i pneumonije. Primjena motorno-bihevioralnih mehanizama uključuje Masako manevar i Shaker vježbu. Postularni mehanizmi su oni u kojima se mijenjanjem položaja tijela i glave pomoću sile gravitacije pomaže transportu bolusa. Kompenzatorni mehanizmi podrazumijevaju provođenje supraglotičnog manevra, supersupraglotičnog manevra, Mendelsohnovog manevra i gutanja s naporom. Pregled literature pokazao je da promjene teksture hrane, zgušnjavanje tečnosti, te primjena motorno-bihevioralnih, posturalnih i kompenzatornih mehanizama utiču na poboljšanje
same funkcije gutanja, a učinak poboljšane oralne njege nije bilo moguće utvrditi, jer se ne provodi iz različitih razloga.
Ključne riječi: tretman disfagije, moždani udar, bihevioralne tehnike, posturalne tehnike, kompenzatorne tehnike