OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Semir Mehić, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Semir Mehić, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Efekat koncentracije uglja u mašini taložnici u zavisnosti od krupnoće zrna na primjeru RMU Banovići’ d.d. Banovići“, petak 07.07.2023. godine, sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Nedžad Alić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Admir Softić, docent
  uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina transport i izvoz u rudarstvu i materijali“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. 3. Dr.sci. Sunčica Mašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
  Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Koncept današnje energetike u Bosne i Hercegovine zasnovan je na ekonomskoj paradigmi 70-ih godina 20. stoljeća, koju karakteriziraju energetski intenzivna i neefikasna upotreba energije posebno u sektorima proizvodnje i potrošnje električne energije. Zbog toga energetika ima dominantan utjecaj na emisije s efektom staklenika (emisije GHG) u BiH (preko 70% ukupnih emisija) kao i emisije zagađujućih materija koje povećavaju nivo zagađenja na lokalnom/regionalnom nivou, ugrožavajući okoliš i zdravlje ljudi. U ovom cijelom procesu oplemenjivanje uglja ima značajnu ulogu.
Tehnologija oplemenjivanja uglja, kakva je u separaciji RMU ”Banovići”, kod koje se u jednom postrojenju oplemenjuju krupne, a u drugom sistemu sitne klase, konstantnost parametara granulometrijskog sastava ima značajan uticaj na rad postrojenja koncentracije. Poznato je da krovinski dio sloja u Rudniku Banovići sadrži relativno čist ugalj, dok je donji dio sloja značajno onečišćen proslojcima jalovine. Danas se eksploatira cjelokupan ugljeni sloj te je stoga i kvalitet rovnog uglja lošiji.
Na obezbjeđenje zahtjevanog granulometrijskog sastav bitan uticaj imaju: sadržaj jalovih minerala u rovnom uglju i uslovi rada mašina u fazi usitnjavanja i klasiranja. Osnovne poteškoće koje se javljaju pri oplemenjivanju rovnog mrkog uglja predstavljaju velike količine glinovitih primjesa, kao i povećano učešće sitnih granulacija. Oplemenjivanjem ovakvog mrkog uglja se automatski odražava na kvalitet i efekat koncentracije uglja mašine taložnice za krupne klase.
Kroz ovaj magistarskom radu vršena su istraživanja na utvrđivanju krajnjih pokazatelja ulaznih parametara u mašinu taložnicu za krupne klase, te istraživanje efekata rada u takvim slučajevima ove mašine promjenom granulometrijskog sastava.
Uporedni parametar istraživanja jesu postignuti rezultati tj. efekti u dosadašnjem uobičajenom radu ovog postrojenja.
U ovom magistarskom radu parametri koji su se ustanovili su brzina taloženja, klasa krupnoće kao i efekat koncentracije u mašini taložnici za krupne klase.
Ovaj magistarski rad može poslužiti kao polazna osnova za dalje istraživanje, te doprinijeti optimalizaciji granulometrijskog sastava rovnog uglja s aspekta opterećenja u bilansu masa.