Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 10.03.2022. godine

Vlada Federacije BiH je na 307. sjednici održanoj 10.03.2022. usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 10.03.2022. godine i traje 30 dana. Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 22.03.2022. god.

 

Vlada Federacije BiH je na 307. sjednici održanoj 10.03.2022. usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 10.03.2022. godine i traje 30 dana. Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

 

1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 07.03.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

2. Usvajaju se Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 1).

3. Usvajaju se Preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 2).

4. Nareduje se vladama kantona/županija, odnosno kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona/županije, te u slučaju pogoršanja pravodobno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije i o tome redovito izvješćuju Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.

5. Zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području Federacije Bosne i Hercegovine, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere spram epidemiološke situacije.

6. Naredbe i Preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 30 dana računajući od dana, 10.03.2022. godine, koji se utvrduje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

7. Zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s privitcima dostavi prema kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kantonalnim/županijskim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona/županije putem kriznih stožera kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim/županijskim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih/županijskih  ministarstava  zdravstva,  Federalnoj  i kantonalnim/županijskim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona/županije.

8. Suglasno Zaključku V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod točkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja gradana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 307. sjednici održanoj dana, 10.03.2022. godine.

9. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Prilog 1.

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Prilog 2.

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva