OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marina Garača, doktor medicine

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 13.10.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Marina Garača, doktor medicine će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj konzumacije omega 3 masnih kiselina putem hrane i dodataka prehrani na pacijente sa hipertenzijom“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 18.10.2022. godine u 9,30 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Amra Bratovčić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Nizama Salihefendić, vanredni profesor
  nastavni predmet „Urgentna i porodična medicina”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Senada Selmanović, vanredni profesor
  nastavni predmet „Porodična medicina”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA

 

Uvod : Omega 3 masne kiseline su prisutne u ribljem ulju riba dubokih mora i imaju mnogobrojne važne uloge u funkcionisanju ljudskog organizma. Brojne studije ukazuju na blagotvorno dejstvo nutritivnih efekata omega 3 masnih kiselina na kardiovaskularni sistem, na poboljšavanje i regulaciju krvnog pritiska.
Cilj rada: Cilj istraživanja je utvrditi da li unos omega 3 masnih kiselina sa ishranom i dodacima prehrani utiče na kvalitet regulacije krvnog pritiska. Istraživanjem će se doći do informacija o značaju unosa omega 3 masnih kiselina na pomenutu funkciju.
Metodologija: U svrhu istraživanja je izvršeno prikupljanje, sistematizacija i obrada podataka o prehrambenim navikama i životnom stilu kod ispitanika sa hipertenzijom. Kontrolna skupina su bili ispitanici koji nemaju hipertenziju. Ispitivane su učestalosti konzumiranja omega 3 masnih kiselina sa hranom i dodacima prehrani kod kontrolne i skupine ispitanika koja ima dijagnostikovanu hipertenziju. Ispitivanje je bilo anonimno i obavljeno je sa upitnikom. Ispitanici su bili životne dobi od 50 do 60 godina. Prilikom obrade podataka isključeni su ispitanici koji nisu bili u ovoj starosnoj grupi, radi boljeg upoređivanja podataka, a isto tako isključeni su ispitanici sa više komorbiditeta.
Rezultati: Utvrđeno je da je 80% ispitanika bez hipertenzije značajno više u ishrani konzumiralo morsku svježu ili konzerviranu ribu bogatu sa ω-3 masnim kiselinama a 20% nije, dok su ispitanici sa hipertenzijom značajno više konzumirali riječnu ribu (80%), koja nije bogata sa ω-3 masnim kiselinama u odnosu na ispitanike sa povišenim pritiskom koji su konzumirali morsku ribu (20%). Utvrđeno je da je 45% pacijenata bez hipertenzije svakodnevno u ishrani konzumiralo sjemenke i orašaste plodove bogate sa ω-3 masnim kiselinama a njih 55% je konzumiralo povremeno, dok pacijenti sa hipertenzijom ili nisu uopšte konzumirali sjemenke i orašaste plodove bogate sa ω-3 masnim kiselinama (35%) ili su ih konzumirali povremeno (65%). Utvrđeno je da 75% pacijenata bez hipertenzije kao dodatak ishrani koristi ω-3 masne kiseline a njih 25% ih ne konzumira, dok pacijenti sa hipertenzijom ne koriste ove dodatke ishrani (100%).
Zaključak: Postoji značajna pozitivna statistička povezanost/korelacija između redovnog konzumiranja morske ribe bogate sa ω-3 masnim kiselinama sa normotenzivnim stanjem organizma kod ispitanika. Postoji značajna pozitivna statistička povezanost/korelacija između redovnog konzumiranja sjemenki i orašastih plodova bogatih sa ω-3 masnim kiselinama sa normotenzivnim stanjem organizma kod ispitanika Postoji značajna pozitivna statistička povezanost/korelacija između redovnog konzumiranja ω-3 masnih kiselina kroz redovnu ishranu i dodatka ishrani sa normotenzivnim stanjem organizma kod ispitanika .
Ključne riječi: omega 3 masne kiseline, hipertenzija, nutritivno dejstvo