OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Šejla Krasnić, bach.-inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Šejla Krasnić, bach.-inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kategorizacija stijenske mase preko RMR klasifikacije za potrebe izgradnje servisnog tunela „Vranduk 2“, u petak 08.12.2023. godine, sa početkom u 14 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Adnan Ibrahimović, redovni profesor, uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjendik
  2. Dr.sci. Kenan Mandžić, redovni profesor, uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“, Rudarsko-geološkoško-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Elvir Babajić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Mineralogija i petrologija“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, zamenik člana komiisje.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Metodički gledano, način iznošenja tematike pilagođen geotehničkim, inženjerskogeološkim istraživanjima i ispitivanjima te usmjeren na definisanje inženjerskogeoloških i geomehaničkih karakteristika jursko – krednog fliša za potrebe izgradnje servisnog tunela Vranduk 2. Geološka osnova terena je izgrađena od sedimenata gornjo – vrandučke serije (2J,K) i kvartara (Q). Ocjena kvalitete stijenske mase određuje se primjenom različitih klasifikacijskih sistema. U ovome radu su analizirane i identifikovane kategorije stijenske mase primjenom RMR klasifikacije kombinovane geometrijskim karakteristikama iskopa, kao krucijalnog parametra za optimalan izbor primarnog podgradnog sistema. Paralelno s tim, analizirane su i vrijednosti dobivene RMR klasifikacijom te odstupanja u odabiru podgradnih sklopova prema teoretskim dijagramima i geotehničkom projektu, od stvarno odabrane podgrade usklađene sa realnim inženjerskogeološkim i geotehničkim uslovima. Dodatno su opisane preporuke i način primjene geomehaničke (RMR) klasifikacije koja predstavlja osnovu za izradu adekvatnog primarnog podgradnog sistema te prikazani primjeri izvedbe primarnog podgradnog sistema servisnog tunela Vranduk 2. Tumačene su dvije metode iskopa tunela, odnosno Nova austrijska metoda (NATM) i Norveška metoda tuneliranja (NMT).
Provođenjem adekvatnih inženjerskogeoloških i geomehaničkih istraživanja i ispitivanja prije iskopa tunela, ali i tokom napredovanja nakon svakoga miniranja, moguće je dovoljno detaljno definisati karakteristike stijenske mase kao radne sredine te kategorisati stijensku masu prema stabilnosti u primarnom i sekundarnom stanju napona. Svakodnevna inženjerskogeološka kartiranja čeonog dijela servisnog tunela, ali i „in-situ“ ispitivanja fizičko – mehaničkih karakteristika stijenske mase služe kao osnova za geomehaničku kategorizaciju stijenske mase (prema RMR klasifikaciji), izvedbu podgradnog sistema te odabir tehnologije iskopa tunela. RMR klasifikacija podložna je subjektivnosti onoga ko je provodi pa joj je to ujedno i najveća mana, a uz to originalna geomehanička klasifikacija ne usvaja savremene načine ojačanja stijenske mase. Uspješnost njene primjene stoga najviše ovisi o iskustvima inženjera koji je provode, tj. njihovih mogućnosti da adekvatno procjene parametre bodovanja. Praktičnost i dobra ponovljivost glavni su faktori koji opravdavaju primjenjivost ove klasifikacione metode. Negativni učinak tih varijacija može se svesti na najmanju moguću mjeru definisanjem određenog raspona vrijednosti, a ne opisivanjem sa samo jednom vrijednošću.