OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – Ivan Krištić, MA prava

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 21.07.2023. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

 

da će Ivan Krištić, MA prava, dana 09.10.2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Intencije zakonodavca u materiji sticanja prava na nekretninama u stvarnom pravu u Bosni i Hercegovini, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Boris Krešić, vanredni profesorizabran na užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesorizabran na užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Izudin Hasanović, redovni profesorizabran na užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11,00 sati.   

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.