OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adam Avdić, dipl.inž.geotehnologije, ekv. dipl.inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

 

Adam Avdić, dipl.inž.geotehnologije, ekv. dipl.inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija izrade tunela Hranjen“, dana 25.05.2023. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Omer Musić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Podzemna ekpsloatacija mineralnih sirovina“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Kemal Gutić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Sunčica Mašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Rekapitulacijom rezultata istraživanja savremenim metodama istraživanja, odgovoreno je na postavljenu tezu u ovom magistarskom radu, te je rad dao značajan stručni doprinos teoriji i praksi. Opservacijom svih radnih operacija, predstavljeno kroz ovaj rad, a primjenom modernih metoda, ukazuje se na razumijevanje problematike u složenim uvjetima građenja, sa minimalnim efektima u ostvarivanju rezultata napredovanja. Detektovani su i nedostaci u dopuni zakonske legislative, koja tretira složene uvjete građenja, ali se u praksi eksplicite ne primjenjuje. Brzina iskopa u direktnoj je funkciji od radnih operacija, koje podrazumijevaju kontinuirane proračune elemenata svoda zarušavanja, kako bi adekvatno mogli izvršiti dimenzionisanje primarnih podgradnih kombinovanih sistema. Tehnologija utovara i transporta materijala nastalog prilikom iskopa, veoma značajno utiče na analizu troškova i poboljšanje efekata napredovanja. Evidentno je u radu da su primijenjeni svi savremeni koncepti i mehanizovani procesi, kako bi se pospješila dinamika izrade podzemne prostorije. Ekonomičnost izrade tunela je u zoni optimalnosti.
Opširan rad u potunosti je odgovorio na zadanu temu, dokazao pragmatičnost upotrebe rudarskih metoda pri iskopu tunela, a u skladu sa Zakonom o rudarstvu FBiH (2010). Takođe rad obiluje dokazima o složenim uvjetima građenja, koji se ima primijeniti, shodno Zakonu o geologiji FBiH. Primjenom naučnih metoda i uporednih analiza, dokazane su opravdanosti tehnologije iskopa i primjene novih trendova, na način izmjene projektnih rješenja, te potvrđena teza da će glavno projektno rješenje biti determinisano i egzaktno ažurirano, po završetku iskopa podzemne građevine. Analiza kod multidisciplinarnog pristupa je obavezna, što potvrđuje i ovaj rad u primjeni primarnog načina podgrađivanja, te čestih promjena metode iskopa. Važan faktor u stabilnosti podzemne prostorije potvrđuje detaljan pristup dimenzionisanju ankernih kombinovanih sistema. Izvršena prospekcija sa numeričkim proračunima i istraživanje u praktičnim uslovima, dobar su primjer iz prakse koji se može primjeniti.