OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Maida Baraković, magistar farmacije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 06.02.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Maida Baraković, magistar farmacije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Znanja, stavovi i učinci LCHF prehrane kod polaznika teretane i profesionalnih sportaša“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 24.02.2024. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Midhat Jašić, profesor emeritus
  uža naučna oblast “Nutricionizam”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Esmeralda Dautović, docent
  uža naučna oblast “Biohemija”
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Nahida Srabović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Biohemija”
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


LCHF (Low carb high fat) prehrana je prehrana sa niskim unosom ugljikohidrata, a povećanim unosom proteina i zdravih masti. U LCHF dijete spadaju: ketogena dijeta, Atkinsonova, Paleo, Zero i South dijeta. Najpoznatija dijeta je ketogena dijeta čiji su pozitivni učinci isprva opisivani u liječenju epilepsije u djece. Razlika između ovih dijeta jesu u odnosu makronutrijenata koji se na dnevnoj osnovi unesu u organizam. Efikasnost LCHF prehrane i prvenstveno ketogene dijete se može objasniti činjenicom da je izvor glikogena u tijelu mali i ograničen, dok je izvor ketogenih tijela neograničen jer su depoi masnog tkiva neuporedivo veći u odnosu na zalihe glikogena u tijelu.
U istraživanju su učestvovala 82 ispitanika, starija od 15 godina koji su bili podijeljeni u dvije grupe. Prvu grupu su činili polaznici teretane, dok su drugu činili aktivni sportisti. Ispitivanje je vršeno pomoću anketnog upitnika Google forms, koji su bili prilagođeni datim grupama ispitanika. Cilj rada je bio utvrditi stepen educiranosti ispitanika o principima LCHF prehrane, da li pridržavanje LCHF prehrane dovodi do gubitka tjelesne mase pridržavanjem LCHF principa prehrane, da li efekti LCHF prehrane kod profesionalih sportista i polaznika teretana utiču na njihove performanse. Ovim se radom želi utvrditi informiranost sportista o prehrani te će se ujedno analizirati i same prehrambene navike sportista i polaznika teretane. Osnovna svrha rada jest utvrditi razlike u prehrambenim navikama između sportista i polaznika teretane. Pored ovih, cilj ovog rada je bio utvrditi i ostale benefite LCHF prehrane na organizam kao i neželjene efekte LCHF primjene na organizam i zdravlje.