OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marijana Lauc, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 27.04.2021. godine

O B A V I J E S T

Marijana Lauc, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Analiza iskustva logopeda u vremenu globalne pandemije COVID-19”, dana 07.05.2021. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Leila Begić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “ Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik.
  2. Dr.sci. Mirela Duranović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član-mentor.
  3. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr.sci. Dženana Radžo Alibegović, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Pandemija Covid-19 donijela je dramtične promjene u mnogim aspektima naših života. Pružanje logopedskih usluga u vremenima globalne pandemije zahtjevan je i izazovan posao, logopedi diljem svijeta nastavili su izvanredno odrađivati svoj posao pa čak i ponekad u teškim i izazovnim uvjetima rada. Ovaj rad donosi pregled presjeka jednog vremenskog perioda odnosno uvid u iskustvo odrađivanja logopedskog posla u vremenu pandemije koja je izazvana virusom Covid-19.
Glavni cilj ovog istraživanja bio je ispitati ispitati iskustva logopeda o njihovom radu i načinu na koji provode govorno-jezičnu terapiju tijekom pandemije Covid-19. U skladu sa postavljenim ciljem, statistička obrada podataka urađena je u softverskom paketu SPSS 21,0 for Windows. Kako bi se ispitao cilj istraživanja i verificirale hipoteze postavljene u ovom istraživanju korištene su metode deskriptivne statistike i χ 2 test (hi-kvadrat test). .Ispitivanje je provedeno pomoću internetskog obrasca/ankete kreirane u aplikaciji Google obrasci koja je uključena u uredski paket Google Docs. U istraživanju su učestvovali ispitanici tj. logopedi iz SAD-a, Hrvatske, BiH, Srbije i Kosova te je provedeno isptivanje u potpunosti anonimno.
Rezultati provedenog istraživanja pokazuju kako su ispitanici iz zemalja zapadnog Balkana kao i ispitanci iz SAD-a pokazali drugačija iskustva rada kao i ispitanici u pojedinačnim zemljama zapadnog Balkana. Ispitanici iz SAD-a pokazuju upoznatost i korištenje udaljenog modela rada i dobro snalaženje u istom dok su ispitanici iz zemalja zapadnog Balkana pokazali kako u najvećim slučajevima ne koriste teleterapiju.

Ključne riječi: logopedi, pandemija Covid-19, logopedska terapija, teleterapija