Imenovana Komisija za izradu projektnog zadatka za izradu tehničke dokumentacije objekata prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

Rješenjem o imenovanju Komisije za izradu projektnog zadatka u dijelu tehničke dokumentacije građevina prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli br. 01-4033-1/22 od 18.07.2022. godine Rektorica, dr.sci. Nermina Hadžigrahić, imenovala je Komisiju u sastavu:

1. dr.sci. Besim Demirović, dipl.inž.građ., predsjednik
2. dr.sci. Damir Zenunović, dipl.inž.građ., član
3. dr.sci. Kenan Mandžić, dipl.inž.geologije, član
4. dr.sci. Aljo Mujčić, dipl.inž.el., član
5. dr.sci. Suad Kasapović, dipl.inž.el., član
6. dr.sci. Izudin Delić, dipl.inž.maš., član
7. Evelina Zukić, dipl.inž.el., član
8. Fehim Šljivić, dipl.inž.el., član
9. Damir Hamustafić, dipl.inž.građ., član

 

Zadatak Komisije je izrada projektnog zadatka za izradu tehničke dokumentacije objekata prve faze razvoja Kampusa (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Farmaceutski fakultet i Akademija dramskih umjetnosti).