ODLUKA o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli, od 09.11.2022. god.

UNTZ - LOGO

 

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 09.11.2022. godine godine donio je ODLUKU o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli, koju možete pogledati u cijelosti na slj. linku:

-.-.-.-.-.

UNIVERZITET U TUZLI
Upravni odbor
Broj: 04-6292-1-1/22
Tuzla, 09.11.2022. godine


Na osnovu člana 51. tačka p) Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 21/21,22/21, 5/22, 11/22 i 16/22), člana 50. stav (1) tačka q) Statuta Univerziteta u Tuzli broj: 03-730-1/17 od 03.02.2017 . godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
JU Univerzitet u Tuzli broj: 03-593-1-1/20 od 30.01.2020. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli broj: 03-6094-1/20 od 17.12.2020. godine, Odluke o izmjenama Statuta JU Univerzitet u Tuzli broj: 03-653-1-3/22 od09.02.2022. godine i Odluke o iznjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli broj: 03-5251-1-1/22 od 30.09.2022. godine, te pribavljene prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-52248/22 od 08.11.2022. godine Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 09.11.2022. godine donio je ODLUKU o o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli, koju možete pogledati u cijelosti na slj. linku:

 

ODLUKA o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravong odbora održanoj dana 09.11.2022. godine