OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emin Mujezinović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

 

O B A V I J E S T

 

Emin Mujezinović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Efekti programiranog rada na razvoj motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod mladih nogometaša”, dana 08.07.2022. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Edin Užičanin, docent – predsjednik
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  2. dr. sci. Alen Kapidžić, redovni profesor- mentor i član
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  3. dr. sci. Melika Muratović, vanredni profesor, član
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr sci. Dževad Džibrić, redovni profesor za užu naučnu oblast „ Teoretko-metodičke osnove sporta” na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 


REZIME RADA

 

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju su bili mladi nogometaši uzrasta 11 i 12 godina koji su bili raspoređeni u dvije grupe. Prvu grupu, odnosno eksperimentalnu grupu činili su nogometaši iz FK „Sloboda“ Tuzla, dok su kontrolnu grupu činili igrači iz Škole fudbala „Proleter“ i Sportskog kluba „Bambi“ Tuzla. Osnovni predmet istraživanja su predstavljale motoričke i situaciono-motoričke sposobnosti mladih nogometaša. Problem istraživanja je bio da utvrdimo da li postoje pozitivni ili negativni efekti programiranog rada na razvoj motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti. Dobijeni rezultati obrađeni su u softverskom paketu SPSS 26.0 gdje su korištene sljedeće operacije univarijatnog nivoa: aritmetička sredina, standardna devijacija, minimalne i maksimalne vrijednosti, varijansa, raspon varijacije, koeficijent varijacije, t-test za zavisne uzorke, a za normalitet distribucije varijabli korištena su dva koeficijenta: kurtosis (koeficijent zakrivljenosti) i skjunis (koeficijent simetričnosti) U istraživanju su korištene ukupno 22 varijable čiji je izbor izvršen na osnovu dosadašnjih istraživanja i iskustava slične problematike. 15 varijabli je primijenjeno za procijenjivanje motoričkih sposobnosti, 6 varijabli je primijenjeno za procjenu situaciono- motoričkih sposobnosti. Program rada je izvršavan u periodu od tri mjeseca i obuhvatio je 38 trenažnih jedinica. Nakon inicijalnog testiranja i uspješno sprovedenog programiranog rada te finalnog testiranja zaključeno je da su parcijalne hipoteze i generalna hipoteza potvrđene.
Vrijednost ovog istraživanja ponajviše se ogleda u dobijanju informacija koje bi uveliko
mogle da pokažu koji segment u prostoru motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti
doživljavaju visok nivo progresije ili degresije, također dobijenim rezultatima ovog rada koji se sastoji od jedne baterije varijabli iz prostora motoričkih i situaciono-motoričkih
sposobnosti veliki broj trenera i profesora tjelesnog odgoja i sporta u praksi će moći efikasnije rješavati probleme vezane za programiranje rada u treningu, kvalitetnije praćenje i kontroliranje razvoja nogometaša, te olakšanu selekciju i izbor nogometaša.