OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tarik Joldić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Tarik Joldić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Faktori koji determinišu selekciju metoda budžetiranja kapitala u bosanskohercegovačkim preduzećima“, dana 11.02.2021. godine u 10,00 ati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Blaženka Vrgoč, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 02.02.2021. godine O B A V I J E S T Blaženka Vrgoč, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Neurogeno mucanje kod odraslih osoba” dana 15.02.2021. godine u 12,00 sati u Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ivana Tomić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 02.02.2021. godine O B A V I J E S T Ivana Tomić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Stavovi roditelja djece tipičnog razvoja prema inkluziji djece s Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirnesa Kavazović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 02.02.2021. godine O B A V I J E S T Mirnesa Kavazović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Uticaj socijalne podrške i zadovoljstva poslom na pojavu profesionalnog Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Adel Grahić, bach-inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 22.1.2021. god. O B J A V L J U J E Adel Grahić, bach-inž.rudarstva za bušotinsku eksploataciju javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Kontrola proizvodnih kapaciteta kolskom vagom na PK „Vrtlište“, dana Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Edis Gavranović, bachelor-inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2 O B J A V L J U J E Edis Gavranović, dipl. inž. rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija eksploatacije kvarcnog pijeksa na PK ‘Selimovo brdo’ Dobošnica“ dana 25.01.2021. godine Read more

OBJAVA ODBRANE ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sinhad Golubović, dipl. inžinjer medicinske radiologije

  Fakultet/Akademija: Odsjek zdravstvenih studija Medicinskog fakultetaTip Rada: Završni magistarski radKandidat, zvanje: Sinhad Golubović, dipl. inžinjer medicinske radiologije Naziv Teme: „Dijagnostička vrijednost kompjuterizovane tomografije u detekciji malignih oboljenja pluća“Datum odbrane: 06.01.2021. godine u 12,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Read more